Vo Thi Quy

 THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Võ Thị Quý
– Năm sinh: 1960
– Giới tính: Nữ
– Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): Tiến sỹ, 2005, Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM

– Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm): 2012

– Ngành, chuyên ngành khoa học: Kinh tế

– Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm): Giảng viên cao cấp Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh.

– Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Bộ môn Tài chính – Ngân hàng

– Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào tạo): 2017 & 2018, thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở. Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh.

THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU

2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình
a) Tổng số sách đã chủ biên: 02, sách chuyên khảo; 01 giáo trình 01.
b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được
bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm
xuất bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn).

– võ Thị Quý, Giáo trình Lập Kế hoạch kinh doanh, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, (2021), ISBN: 978-604-73-8231-6.

2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học
a) Tổng số đã công bố: 37, bài báo tạp chí trong nước; 12, bài báo tạp chí quốc tế 25.
b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ
nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm
công bố, chỉ số IF và chỉ số trích dẫn – nếu có):
– Quốc tế:
1. Vo Thi Quy & Ho Huu Tin. The Relationship between Foreign Direct Investment
Inflows and Trade Openness: Evidence from ASEAN and Related Countries. Journal
of Asian Finance, Economic and Business (June 2021). DOI:
10.13106/jafeb.2019.vol6.no4.37
2. Nguyen Thi Cam Le, Vo Thi Quy, Hoang Thi Kim Quy (2021). Impact of personal
values on customer satisfaction and word of mouth for luxury hotel service
consumption in Confucian culture: Evidence from Vietnam, International Journal of
Culture, Tourism, and Hospitality Research (April 2021). DOI 10.1108/IJCTHR-09-
2020-021
3. Nguyen Minh Hoang & Vo Thi Quy (2020). Government control and privatized
firms’ performance: Evidence from Vietnam, Journal of Asian Finance, Economic
and Business 7(10): 663 – 667 (Oct 2020).
DOI:https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.663
4. Nguyen Thi Cam Le, Vo Thi Quy (2020): Personal Values of Luxury Services
Consumption: A Confucian Culture Perspective. Journal of International Consumer
Marketing (January 2020). DOI: 10.1080/08961530.2020.1712292
5. Nguyen Manh Hoang & Vo Thi Quy (2020). Investigating the Association between
Residual State Ownership and Privatized Firm Efficiency. Journal of Asian Finance,
Economic and Business 7(5): 225 – 236 (5 2020).
DOI:https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no5.225
6. Nguyen Thi Cam Le & Vo Thi Quy (2020). Dimensions of Luxury Hospitality
Service Personal Values in Confucian Culture: Scale Development and Validation,
Journal of International Consumer Marketing, Vol. 32(5). DOI:
10.1080/08961530.2020.1777922 (June 2020)
7. Vo Thi Quy (2019): Export Performance and Stock Return: A Case of Fishery Firms
Listing in Vietnam Stock Markets. The Journal of Asian Finance, Economics and
Business (JAFEB) 6(4): 37-43 (November 2019).
DOI:https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6.no4.37
8. Pham Chi Trung, Vo Thi Quy (2019): Margin Trading as a Put Option. American
Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Science (ASRJETS)
61(1): 247 – 267.
9. Vo Thi Quy & Vo Duy Huy (2019): The Relationship between Service Quality,
Price Perception, Customer Satisfaction, and Customer Loyalty: A Case of Nguoi

Ban Vang – A Pawn Service Company in Ho Chi Minh City. Journal of Science, Ho

Chi Minh Open University, Vol 9(4), pp. 39-50.
10. Tran Van Khoat, Vo Thi Quy, Ho Thanh Phong (2019): The Relationship Quality
between Manufacturers and Distributors – A Case of Plastic Industry in Vietnam.
International Review of Business Research Papers 15(1): 87-102 (March 2019).
11. Ho Huu Tin & Vo Thi Quy (2019): The Relationship between Market Power and
Income Diversity with Ownership Structure as a Moderator – A Study of
Vietnamese Commercial Banks. Asian Journal of Economics, Business and
Accounting 10(3): 1-16 (March 2019).
12. Vo Thi Quy & Dang Diem Phuong (2018). Consumer Ethnocentrism and Purchase
Intention towards Foreign Processed Foods: A Case of Vietnam. International
Journal of Social Science and Economic Research 3(2): 745 – 773.
13. Vo Thi Quy (2018). Organizational Culture and Firm Performance – A Comparative
Study between Local and Foreign Companies Located in Ho Chi Minh City.
International Journal of Scientific Research and Innovative Technology 5(2): 45-53.
14. Vo Thi Quy, Duong Trong Nhan (2017). Detecting Earning Management of
Companies Listing on HOSE, Asian Journal of Social Sciences and Management
Studies 4(2): 82-87.
15. Nguyen Quang Thinh, Vo Thi Quy (2017). Applying three VaR approaches in
measuring market risk of stock portfolio: A case study of VN30 stock portfolio
basket in HOSE. Journal of Economic Development 24(2): 90-114.
– Trong nước:
1. Cao Quốc Việt, Vo Thi Quy, Lê Nhật Hạnh (2017) Mối quan hệ giữa đánh giá mang
tính ác cảm, cảm xúc tiêu cực và hành vi tẩy chay hàng xuất xứ Trung Quốc Tạp chí
Khoa học Kinh tế 5(4).
2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp Bộ trở lên)
a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: 04, cấp Nhà nước; 0, cấp Bộ
và tương đương: 04.
b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm
được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện,
cấp quản lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài):
1. Tên đề tài: Phát triển các tình huống giảng dạy sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh.
Mã số: C2016-28-04
Thời gian thực hiện: 2,5 năm.
Cấp quản lý đề tài: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Trách nhiệm tham gia: Chủ nhiệm đề tài.