Phạm Thị Hương Quỳnh


THÔNG TIN CÁ NHÂN

Email: hqp2000@gmail.com
Tiến sỹ Phạm Thị Hương Quỳnh là nghiên cứu viên cao cấp, chuyên ngành chính là ngôn ngữ học, giáo dục học. TS Phạm Thị Hương Quỳnh đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được công bố ở trong và ngoài nước, những chuyên khảo có giá trị được xuất bản ở những Nhà Xuất Bản uy tín. Đồng thời TS. Phạm Thị Hương đã hướng dẫn thành công nhiều ThS, TS.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


Bằng Đại học 1
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Ngành học: Ngữ văn
Nước đào tạo:  Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2004

Bằng đại học 2:
Năm tốt nghiệp: 2015
Hệ đào tạo: chính quy (bằng Đại học thứ 2)
Nơi đào tạo: Trường Đại học Hà Nội
Ngành học: Ngôn ngữ Anh
Nước đào tạo: Việt Nam

Thạc sĩ
Thạc sĩ chuyên ngành: Ngữ văn
Năm cấp bằng: 2009
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 1

Tiến sĩ
Tiến sĩ chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Năm cấp bằng: 2015

Nơi đào tạo: Học viện KHXH Việt Nam
Tên luận án: Ẩn dụ tri nhận trong thơ Xuân Quỳnh


HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Hướng nghiên cứu trọng tâm là Ngôn ngữ học tri nhận. 
 • Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa
 • Dạy/biên soạn giáo trình học tiếng Việt cho người nước ngoài và cộng đồng người Việt tại nước ngoài.
 • Làm sách cho mục tiêu giáo dục trong nhà trường (Tiểu học, THCS, THPT)


CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Sóng – Xuân Quỳnh (Ngữ văn 12, tập 1, NXB Giáo dục) 

7/2012

Tạp chí Ngôn ngữ

Mã ISSN: 0866-7519

2

Ẩn dụ ý niệm trong thơ Xuân Quỳnh

4/2014

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư

ISSN: 1859-3135

3

Mô hình chiếu xạ trong thơ Xuân Quỳnh (Qua ý niệm thời gian là sự di chuyển)

6/2014

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư

ISSN: 1859-3135

4

Ẩn dụ cấu trúc trong thơ Xuân Quỳnh qua ý niệm CON NGƯỜI LÀ THỰC VẬT/CỎ CÂY 

12/2014

Tạp chí Khoa học trường ĐH Trà Vinh,

Mã ISSN:

5

Ẩn dụ ý niệm CUỘC ĐỜI LÀ CUỘC HÀNH TRÌNH trong thơ Xuân Quỳnh

4/2015

Tạp chí Ngôn ngữ

Mã ISSN: 0866-7519

6

Ẩn dụ bản thể trong thơ Xuân Quỳnh qua ý niệm CƠ THỂ CON NGƯỜI LÀ VẬT CHỨA ĐỰNG TÌNH CẢM

2/2015

Ngôn ngữ và Đời sống

Mã ISSN: 0868-3409

7

Vài nét dẫn nhập về thi pháp học tri nhận

8/2015

Tạp chí Ngôn ngữ

Mã ISSN: 0866-7519

8

Về khái niệm không gian tinh thần

1/2017

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư

ISSN: 1859-3135

9

Một số vấn đề về ngôn ngữ học tri nhận: tâm lí, nguyên lí và ý thức

1/2019

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư

ISSN: 1859-3135

10

Ẩn dụ ý niệm TÌNH YÊU LÀ SỰ SAY ĐẮM 

9/2020

Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội

ISSN 0866-756X

11

Sự tỏa tia của ẩn dụ ý niệm (qua nghiên cứu trường hợp TIỀN LÀ MỘT CHẤT LỎNG)

9/2020

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư

ISSN: 1859-3135

12

Hoán dụ ý niệm về cái chết

10/2021

Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội

ISSN 0866-756X

13

Stydy the poem “Wave” – Xuan Quynh from a conceptual metaphor perspective

8/2021

Joural of Education Nakon Rajabhat University 

ISSN 2697-5270

 

Số lượng các công trình đã công bố tại các hội thảo khoa học

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên hội thảo

 1.  

. Ẩn dụ ý niệm TÌNH YÊU LÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN trong thơ Xuân Quỳnh (The conceptual metaphor LOVE IS A NATURAL in Xuan Quynh’s poems)

9/2013

Hội thảo Khoa Ngôn ngữ Những vấn đề ngôn ngữ học và nghiên cứu ngôn ngữ học, Học viện Khoa học xã hội,

(The issues of linguistics and linguistic research, Department of Linguistics, Graduate Academy of Social Studies, Vietnam)

 1.  

Ẩn dụ ý niệm TÌNH YÊU LÀ CUỘC HÀNH TRÌNH trong thơ Xuân Quỳnh (The conceptual metaphor LIFE IS A JOURNEY in Xuan Quynh’s poems, Language),

4/2013

Hội thảo khoa học quốc tế Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập 

(International conference on the linguistics Viet Nam in the context of renovation and intergration), Institute of linguistics

 1.  

Ẩn dụ bản thể Trường thị giác là một bầu chứa trong thơ Xuân Quỳnh (Ontological conceptual metaphor VISUAL FIELD IS A CONTAINER in Xuan Quynh’s poems)

4/2015

Hội thảo ngữ học trẻ toàn quốc lần II: Thống nhất – phát triển – hội nhập 

(Vietnam young linguistics conference No2: Unity – Development – Integration), Linguistics Association of Vietnam and Saigon University 

 1.  

Mô hình chiếu xạ trong ẩn dụ ý niệm CON NGƯỜI LÀ CỎ CÂY, Hội thảo ngữ học trẻ,

4/2015

Hội thảo Ngữ học trẻ toàn quốc 2015

Hội ngôn ngữ học Việt Nam

 1.  

Ẩn dụ ý niệm về vị trí/khu vực trong thơ Xuân Quỳnh (Conceptual metaphor of locations in Xuan Quynh’s poems,

6/2016

Hội thảo Ngữ học trẻ : Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt và giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường 

(Preserving the purity of the Vietnamese language and education in schools), Quang Binh University

 1.  

Vài nét dẫn nhập về thi pháp học tri nhận (Introduction into cognitive poetics)

8/2015

International conference the linguistics of Vietnam 30 years of renovation and development, Institute of linguistics 

(Viện Ngôn ngữ học)

 1.  

Vài nét về sự thụ đắc ngôn ngữ trong dạy học ngoại ngữ

9/2017

Hội thảo ngữ học toàn quốc lần thứ 20

Hội Ngôn ngữ học Việt Nam sẽ phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn

 1.  

Đất nước và ẩn dụ ý niệm về đất nước

12/2018

Hội thảo: Giáo sư Hoàng Phê với chính tả tiếng việt và từ điển tiếng việt”, 

Hội Ngôn ngữ học Việt Nam

 1.  

Ẩn dụ ý niệm về đôi bàn tay trong thơ của các nhà thơ nữ Việt Nam

2019

Hội thảo Quốc tế :

2019 The 4 th International Conference on Vietnamese and Taiwanese Studies

(Trường Đại học Thành Công – Đài Loan)

 1.  

STUDY THE POEM “WAVE” – XUÂN QUỲNH

FROM A CONCEPTUAL METAPHOR PERSPECTIVE

18/6/2021

The 2nd National and International Conference Faculty of Education, Sakon Nakhon Rajabhat University

Hội thảo khoa học quốc tế trực tuyến của trường ĐH SAkon Nakhon Thái Lan 

 1.  

“Comparison of Literary History Between Taiwan and Vietnam”

10/2021

Hội thảo quốc tế Đài Loan:

International Conference on Taiwanese Literature Translation (10/2021)

Đơn vị tổ chức: 

-National Museum of Taiwan Literature)

– Center for Taiwanese Languages Testing, National Cheng Kung University)