Nguyen Thanh Tu

PERSONAL PROFILE

Bachelor of Psychology – Education, Thai Nguyen University of Education

Bachelor of English, Faculty of Foreign Languages – Thai Nguyen University

Master of Education, Thai Nguyen University

Ph.D. in Educational Leadership and Management, Nanjing Normal University (China)

EMAIL: tunt@vnu.edu.vn

RESEARCH INTERESTS

Quality Management

Educational Management

Educational Leadership

Quality Culture

Quality Assurance & Accreditation in Education

PUBLICATIONS and PROJECTS

1.Nguyen Thi Nham, Nguyen Thanh Tu,Tran Van Ket (2023) EFFECTS OF COLLABORATIVE LEARNING METHODS ON STUDENT ACADEMIC OUTCOMES: A CASE STUDY AT HANOI UNIVERSITY OF BUSINESS AND TECHNOLOGY, Hội thảo Quốc gia ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC –  Trường ĐH Thủ đô Hà Nội, NXB Lao động, tr. 116-128 

2. Nguyen Thanh Tu (2023) Buiding a quality culture in China’s postgraduate training and hints for Viet Nam, International conference proceedings: Quality assurance of application – oriented postgradute education: international experience and practice in Viet Nam, Hanoi Metropolitan University, Social sciences publishing house, ISBN:978-604-364-687-0, p.623-637

3. Nguyen Thanh Tu, Nguyen Thi Nham (2023) “Skills That Students Need to Develop before the Impact of ChatGPT, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE (ISC) – 2023 “PROMOTING ACADEMIC CAPACITY AND SCIENTIFIC RESEARCH OF LEARNERS ADAPTING TO DIGITAL TRANSFORMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE”, Binh Duong University, VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY PRESS, ISBN: 978-604-479-255-2, p. 574-580

4. Tran Thi Thu Huong, Nguyen Thuy Nga, Nguyen Thanh Tu (2023) PERSPECTIVES FROM TEACHERS ON PRIMARY SCHOOL ACCREDITATION POLICY CHANGES, ROCEEDINGS OF 3rd 8 HANOI FORUM ON PEDAGOGICAL AND EDUCATIONAL SCIENCES, VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY PRESS, HA NOI, p. 428-441

5. Nguyen Thanh Tu, Nguyen Thi Nham (2023) QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN CHINA’S UNIVERSITIES AND HINTS FOR VIETNAM, ROCEEDINGS OF 3rd 8 HANOI FORUM ON PEDAGOGICAL AND EDUCATIONAL SCIENCES, VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY PRESS, HA NOI, p. 509-526

6. Nguyễn Thanh Tú (2023) MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐÁNH GIÁ ĐA CHIỀU TRONG DẠY HỌC, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8377, Thai Nguyen, 228(12): 296 – 304

7. Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Thu Huyền (2023) CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI THEO BỘ TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8376, Thai Nguyen, 228(12): 287 – 295

8. Nguyen Anh Tuan, Nguyen Trung Kien, Nguyen Ngoc Trang, Nguyen Thanh Tu, Nguyen Thi Hue (2023) Research on Factors of Quality Culture Affecting Internal Education Quality Assurance of Universities in VietnamWSEAS Transactions on Environment and Development, E-ISSN: 2224-3496, 218-232, DOI: 10.37394/232015.2023.19.19 (Scopus)

9. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Ngọc, Nguyễn Thanh Tú (2023) Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực thích ứng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia HN, Tạp chí Giáo dục, ISSN 2354-0753, 52-58

10.Nguyễn Thanh Tú (2023) Nâng cao chất lượng giáo dục dựa trên xây dựng văn hóa chất lượng ở các trường đại học Trung Quốc, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN 0868-3670, 54-63

11. Nguyen Thanh Tu, Nguyen Thi Nham (2022) “BUILDING TEACHER ASSESSMENT CRITERIA SYSTEM IN TEACHING GEOGRAPHY”, 2nd Hanoi Forum on Pedagogical and Educational Sciences, November 10, Ha Noi, ISBN 987-604-384-936-3, 18-24

12. Nguyễn Thanh Tú  阮青秀(2020)越南师范类大学的发展和作用,新教育论坛,ISSN2705-0890,  36

13. Do Van Hao, Nguyen Thi Nham, Nguyen Thanh Tu, Nghiem Van Long (2020)  INTERNATIONAL UNDERSTANDING EDUCATION” IN THE 11th GRADE GEOGRAPHY IN VIETNAM, Tạp chí Giáo dục, kỳ 20

14. Nguyễn Thanh Tú  阮青秀 (2017)越南提高大学教育管理的效率,教科导刊,ISSN1674-6813, 16

15. Nguyễn Thanh Tú 阮青秀 (2017)越南大学的教师科研活动中加强国际声明,从发展国家的借鉴, 课程教育研究,ISSN2095-3089,  133. 

16. Nguyễn Thị Nhâm, Nguyễn Thanh Tú (2014) Giới thiệu một vài phương pháp giúp sinh viên khoa Địa lý trường Đại học sư phạm Thái Nguyên đạt chuẩn đầu ra, Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ 8