Nguyễn Đức Thuận

Tiến sỹ Khoa học cây trồng năm 2017 tại Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Chuyên ngành Engineering & Science | Khoa học & Kỹ Thuật

Hiện nay đang là Phó trưởng Bộ môn Nông học, khoa Nông Lâm, trường Đại học Tây Bắc.

Contact: ducthuan@utb.edu.vn