Ly Nguyen Ngoc

PERSONAL PROFILE

I am Ly Nguyen Ngoc, born in 1992, currently a lecturer in the Department of International Business, Institute of International Economics and Business, Foreign Trade University. I graduated with a Master’s degree in International Economics, majoring in International Trade Policy and Law; Bachelor’s degree in Economics at Foreign Trade University. Before becoming a university lecturer, I had more than 8 years of experience working in the field of Marketing and product development, holding the positions of Product Manager, Marketing Director, and Deputy General Director in charge of operates in major education systems in Vietnam.

EDUCATION

Bachelor’s degree in Economics (2014) – Foreign Trade University

Master’s degree in International Economics – Specialization in International Trade Policy and Law (2018), Foreign Trade University

PhD Candidate – Management – Lincoln University, UK.

RESEARCH INTEREST

International business

Foreign Trade Operations Innovation

ESG and sustainable

development

PUBLICATION

1 Đánh giá tình hình xuất khẩu hàng da giày Việt Nam sau 2 năm EVFTA Có hiệu lực- Kinh tế và dự báo. 2022

2 Bộ tiêu chí đo lường hoạt động đại lý hải quan tại Việt Nam: Nghiên cứu áp dụng phương pháp so sánh thứ bậc mờ Fuzzy AHP. Tạp chí khoa học thương mại. 2023

3 Kinh nghiệm triển khai trụ cột E (Môi trường) trong bộ tiêu chuẩn ESG của các doanh nghiệp thời trang trên thế giới và đề xuất với Việt Nam. Tạp chí Phát triển và bền vững vùng. 2024

4 Kinh nghiệm sản xuất cà phê giảm phát thải ròng trên thế giới và khuyến nghị cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tạp chí Phát triển và bền vững vùng. 2024

5 Phân tích ảnh hưởng của hoạt động M&A đến mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp ngành xi măng Việt Nam. Tạp chí nghiên cứu kinh tế. 2024