Lâm Thị Mỹ Yến

Tiến sỹ ngành Kế toán Kiểm toán

E-mail: lamyen89@gmail.com
Tell: 0986215519
Detailed profile

EXPERIENCE

Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
Giảng viên từ 01.2013 đến nay

Phó trưởng Bộ môn Kế toán Nhà nước, từ 06.2020 đến 01.2022

EDUCATION

2011, ĐH Tôn Đức Thắng, chuyên ngành Kế toán, Cử nhân

2013, Đại học sư phạm Huế, Nghiệp vụ sư phạm

2014, ĐH Tôn Đức Thắng, chuyên ngành Kế toán, Thạc sĩ

2023, ĐH Kinh tế TP. HCM, chuyên ngành Kế toán, Tiến sĩ.

PUBLISHED BOOKS

Bài tập Kế toán hành chính sự nghiệp hệ Đại học, ĐH Tài chính – Kế toán, 2020

Giáo trình song ngữ Nguyên lý kế toán, ĐH Tài chính – Kế toán, 2018

Tài liệu học tập song ngữ Kế toán quản trị, ĐH Tài chính – Kế toán, 2018

Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp hệ Đại học, ĐH Tài chính – Kế toán, 2018

PUBLISHED THESISES

Nhận diện một số nhân tố là rào cản của quá trình cải cách kế toán theo cơ sở dồn tích trong điều kiện vận dụng Chuẩn mực kế toán công quốc tế ở Việt Nam, Hội thảo khoa học quốc gia “Kế toán-Kiểm toán và kinh tế Việt Nam với Cách mạng công nghiệp 4.0”, 2017.

Some of the Challenges in Applying the Accrual Accounting in the Public Hospitals in Vietnam, The 2nd International Conference on Finance, Accounting   and   Auditing (ICFAA) – Hanoi City, Vietnam, 2019.

Tác động của hệ thống thông tin kế toán đến hiệu quả của việc kiểm soát và thu thuế tại Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học quốc gia “Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 và Hoạt động nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế”- Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, 2020.

Ảnh hưởng của các yếu tố con người đến tính minh bạch thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập – Trường hợp các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Tạp chí Khoa học Tài chính – Kế toán (ISSN: 2354-0958), 2020.

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến áp dụng kế toán dồn tích hướng đến tính minh bạch thông tin kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp ở Việt Nam, Tạp chí khoa học Đại học Mở TP. HCM (ISSN: 1859-3453), số 15(8)-2020.

Study on the Impact of Accountant’s Attitude on Accrual Accounting Inplement Behavior in the Public Sector in Vietnam. The 3rd International Conference on Finance, Accounting and Auditing (ICFAA) – Hanoi City, Vietnam 2020

The Impact of Performance of Cost Management System on the Effectiveness of Internal Control in the Public Sector in Vietnam, The 9th International Conference on Emerging Challenges: Business Transformation and Circular Economy (ICECH2021).

Impact of Cobit on the Establishment of Accounting Information System in Current Businesses, The Third International Conference on: “Finance and Accounting for the Promotion of Sustainable Development in Private Sector” (FASBS-3), 2021.

Impact of Knowledge Sharing on Public Sector Accounting Innovation Efficiency in Vietnam, Ho Chi Minh City Open University Journal of Science- Economics and Business Administration. 2022

Identifying Factors Affecting the Application of Vietnam Public Accounting Standards, The 5th International Conference on Finance, Accounting and Auditing (ICFAA) – Hanoi City,Vietnam. 2022

Nâng cao năng lực tổ chức kế toán quản trị chi phí tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Tạp chí khoa học Tài chính Kế toán. 2023

Sự ảnh hưởng của nhận thức của kế toán đến ý định áp dụng kế toán dồn tích trong khu vực công Việt Nam, Tạp chí công thương. 2023

Tổng quan lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin về phát triển bền vững trong hệ thống báo cáo kế toán và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam, Hội thảo khoa học “Đổi mới trong kế toán gắn liền phát triển bền vững” (Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Mở TP. HCM) 2023

Accounting Information Security and Information Technology Governance Under COBIT 5 Framework – Research in Public Hospitals, The International Conference on Accounting, Auditing, Finance, and Management Perspective (ICAEFM 2023)