• Lê Thái Sơn, Hà Nam Khánh Giao, Nguyễn Thu Hằng & Huỳnh Diệp Trâm Anh (2024), Đo lường kỳ vọng của doanh nghiệp Logistics về cấu trúc hệ thống Logistics, Tạp chí Công Thương, DOI:10.31219/osf.io/2ubys
 •  
 • Lương, B. V., Giao, H. N. K., Anh, H. D. T., Ngân, N. T. K., & Đồng, Đ. Q. (2023). Giáo trình Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch.
 • Anh, H. D. T., & Giao, H. N. K. (2023). Trải nghiệm của du khách đến Đà Lạt về chất lượng thông tin từ các ứng dụng du lịch thông minh. Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, 23(159), 19-38
 •  
 • Giao, H. N. K., Dong, D. Q., & Anh, H. D. T. (2021). Giáo trình Quản trị Cơ sở Lưu trú Du Lịch.
 •  
 • Hậu, P. X., & Anh, H. D. T. (2021). Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Phát Triển Du Lịch Homestay Của Điểm Đến Huyện Thạnh Phú Tỉnh Bến Tre. Tạp chí Khoa học, 18(4), 773
 •  
 • Duc, N. M., & Anh, H. D. T. (2020). Factors affecting the attracting tourists’ possibility of destination in Thanh Phu district, Ben Tre province. Van Hien University Journal of Science, 7(1), 56-64
 •  
 • Giao, H. N. K., Ngan, N. T. K., Phuc, N. P. H., Tuan, H. Q., Hong, H. K., Anh, H. D. T., … & Lan, N. T. (2020). How destination image factors affect domestic tourists revisit intention to Ba Ria-Vung Tau Province, Vietnam.

 • Giao, H. N. K., Anh, H. D. T., Ngan, N. T. K., Dong, D. Q., Phuc, N. P. H., & Vuong, B. N. (2020). Ảnh Hưởng của Vốn Tâm Lí, Tính Cách Cá Nhân đến Sự Gắn Kết Công Việc của Nhân Viên Khách Sạn tại Thành Phố Hồ Chí Minh (The Effects of Psychological Capital, Personality on Hotel Staff Working Engagement at Ho Chi Minh City). Scientific Journal of Tra Vinh University, 37(1), 12-23.